Kontakt

Kancelaria Adwokacka Adwokat Anna Maria Burska
ul. Bystrzycka 16,
91-728 Łódź
tel. 664 365 410
e-mail: annaburska@gambi.pl

Oferta dla Przedsiębiorców

Kancelaria Adwokacka Anna Maria Burska oferuje kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych (w tym spółek prawa handlowego, osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych), jednostek sektora finansów publicznych oraz organizacji non-profit. Współpraca z Kancelarią odbywa się w formie doraźnych zleceń lub stałej obsługi prawnej

 

Kancelaria w ramach swojej działalności oferuje szereg wyspecjalizowanych usług prawnych dedykowanych przedsiębiorcom. Poniżej przedstawiamy katalog najczęściej świadczonych przez nas prac:

   opiniowanie i sporządzanie projektów umów, weryfikowanie zapisów już przygotowanych projektów, z określeniem ewentualnego ryzyka występującego po stronie Klienta, m.in.:

umów dostawy,

umów o dzieło,

umów zlecenia,

umów sprzedaży,

umów agencyjnych,

umów o zachowaniu poufności,

umów ramowych i o współpracy,

umów najmu, dzierżawy, użyczenia,

umów o pracę, kontraktów menadżerskich.

 

         udzielanie porad prawnych, formułowanie opinii i analiz prawnych z zakresu:

prawa pracy,

prawa cywilnego,

prawa handlowego,

prawa autorskiego,

prawa podatkowego,

prawa administracyjnego.

 

    zastępstwo procesowe (reprezentacja) przed sądami powszechnymi i administracyjnymi wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Kancelaria oferuje usługi w zakresie reprezentowania Klientów przed sądami oraz w zakresie przygotowania profesjonalnych pism procesowych, m. in.:

pozew i pozew wzajemny (w tym: pozew o ochronę dóbr osobistych, pozew o ochronę niemajątkowych praw autorskich, pozew o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia spółki, pozew o uchylenie uchwały wspólników, pozew o ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej małżonków, pozew o wyłączenie wspólnika czy powództwo przeciwegekucyjne),

apelacja i zażalenie,

skarga kasacyjna i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia,

sprzeciw od wyroku zaocznego,

zarzuty od nakazu zapłaty,

interwencja główna i uboczna,

wniosek o wszczęcie postępowania nieprocesowego (w tym: wniosek o z niesienie współwłasności),

wniosek o ogłoszenie upadłości,

wniosek o wpis i/lub wykreślenie w księdze wieczystej,

wniosek o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym i w rejestrze zastawów oraz              o zmianę  i wykreślenie tych wpisów,

zawezwanie do próby ugodowej,

wniosek o stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu zagranicznego,

wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego,

wniosek o zabezpieczenie dowodu,

skarga o wznowienie postępowania,

skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego,

skarga na orzeczenie referendarza sądowego,

skarga na czynności komornika.

 

   doradztwo i prowadzenie procesu zakładania spółek prawa handlowego (wybór najkorzystniejszej formy prawnej), ich łączenia, podziału i przekształcenia:

 

Zakładanie i rejestracja spółek 

Zakładanie spółek osobowych:

spółka jawna,

spółka partnerska,

spółka komandytowa.

 

Zakładanie spółek kapitałowych:

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

spółki akcyjnej.

Zakładanie spółek o charakterze mieszanym lub o bardziej skomplikowanej strukturze:

spółki komandytowo-akcyjnej,

spółki komandytowej z udziałem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

 


Przekształcenia spółek


Kancelaria oferuje także przekształcanie spółek poprzez zmianę formy prawnej istniejących podmiotów, jak również zmiany umów spółek i innych dokumentów korporacyjnych, np. regulaminów zarządu, pod kątem wymagań Klienta i zapewnienia dbałości o jego interes.


Likwidacja spółek


Zapewniamy profesjonalne wsparcie w procesach likwidacji spółek i restrukturyzacji na wszystkich etapach postępowania upadłościowego.

         udział w negocjacjach - Kancelaria oferuje wsparcie w negocjacjach prowadzonych m. in.          z kontrahentami Klienta.

 

         prowadzenie postępowania upadłościowego, naprawczego i układowego - usługi prawne świadczone przez Kancelarię w ramach doradztwa w postępowaniu upadłościowym obejmują m.in.:

przygotowanie kompletu dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia postępowania upadłościowego,

doradztwo przy reorganizacji i restrukturyzacji,

wsparcie procedury likwidacyjnej,

wsparcie procedury układowej,

wparcie procedury naprawczej,

udział w negocjacjach dot. możliwości zawarcia układu,

reprezentowanie wierzyciela i nadzór nad prawidłowością podstępowania,

badanie kwestii odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki.

 

               windykacja (dochodzenie) należności, analiza sytuacji majątkowej dłużnika

 

         ochrona majątku i interesów Klienta przed wierzycielami i w postępowaniu egzekucyjnym - w ramach usług jakie Kancelaria oferuje w przedmiotowym zakresie można wskazać m.in.:

doradztwo prawne i udział w negocjacjach w zakresie restrukturyzacji zobowiązań,

doradztwo w zakresie powództw przeciwegzekucyjnych,

wsparcie prawne w kwestiach ustalania zakresu odpowiedzialności,

doradztwo w zakresie majątkowych stosunków małżeńskich.