Kontakt

Kancelaria Adwokacka Adwokat Anna Maria Burska
ul. Bystrzycka 16,
91-728 Łódź
tel. 664 365 410
e-mail: annaburska@gambi.pl

Oferta dla Klientów Indywidualnych

Kancelaria adwokacka z Łodzi świadczy pomoc prawną na rzecz Klientów indywidualnych (osób fizycznych). Usługi wykonywane są w szczególności w formie ustnych profesjonalnych porad prawnych (udzielanych w Kancelarii na terenie Łodzi), pisemnych opinii i analiz prawnych, projektów umów oraz pism procesowych, a także reprezentacji Klienta w charakterze pełnomocnika przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym, NSA, itp.

Kancelaria Adwokacka Anny Marii Burskiej to dobry i skuteczny adwokat z Łodzi - oferuje pomoc w dotykających Państwa problemach prawnych, zapewnia kompleksową pomoc prawną dotyczącą różnych dziedzin prawa spotykanych w życiu codziennym, a w szczególności:  

     Prawo cywilne

 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie               za szkodę na osobie lub mieniu (np. wypadki komunikacyjne, błędy lekarskie);
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych;
 • sprawy o cofnięcie darowizny;
 • sprawy o zapłatę 
  (w tym odzyskiwanie należności –windykacja, e-sąd)
 • analiza i sporządzanie umów.

     Prawo spadkowe

 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku;
 • dział spadku;
 • zabezpieczenie spadku, przyjęcie bądź odrzucenie spadku;
 • stwierdzenie nieważności testamentu
  (np. z powodu "braku świadomości" testatora);
 • sporządzanie testamentów, wydziedziczanie;
 • dochodzenie zachowku;
 • dochodzenie wykonania zapisów, poleceń;
 • dochodzenie uznania spadkobierców i zapisobierców      za niegodnych dziedziczenia.

       Prawo karne i karnoskarbowe

 • obronę we wszystkich rodzajach postępowań karnych  (tj. w śledztwie, dochodzeniu, postępowaniu zwyczajnym, postępowaniu uproszczonym, postępowaniu przyspieszonym, postępowaniu apelacyjnym, kasacyjnym lub postępowaniu o wznowienie procesu), również na etapie postępowania wykonawczego (tj. w sprawach z wniosków o: odroczenie wykonania kary, przerwę w wykonaniu kary,  przedterminowe warunkowe zwolnienie oraz zmianę postanowienia o zarządzeniu wykonania zawieszonej kary pozbawienia wolności);
 • obronę w sprawach karnoskarbowych;
 • reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym, w szczególności w postaci sporządzania zażalenie na postanowienie prokuratora     o umorzeniu śledztwa (lub dochodzenia) i reprezentacji    w tym zakresie przed sądem;
 • reprezentowanie przed sądem oskarżyciela posiłkowego;
 • reprezentowanie powoda cywilnego w sprawach karnych;
 • reprezentowanie osób zatrzymanych.

     Prawo wykroczeń

 • obronę przed sądami  obwinionych m. in. w sprawach      o spowodowanie kolizji drogowej, naruszenie przepisów prawa    o ruchu drogowym, zakłócanie ciszy nocnej itp.;
 • reprezentowanie oskarżyciela posiłkowego.

     Prawo pracy

 • sprawy o przywrócenie do pracy;
 • sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy;
 • sprawy o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy;
 • sprawy o zapłatę wynagrodzenia, odprawy, ekwiwalentu za urlop;
 • sprawy o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy, mobbing;
 •  opiniowanie umów o pracę, o zakazie konkurencji, opiniowanie kontraktów menedżerskich.

      Prawo ubezpieczeń społecznych

 • odwołania od decyzji ZUS;sprawy o świadczenia emerytalno-rentowe, np. o uwzględnienie okresów pracy w warunkach szczególnych.

      Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • sprawy o alimenty;
 • sprawy o władzę rodzicielską;
 • sprawy o rozwód lub separację;
 • sprawy o unieważnienie małżeństwa;
 • sprawy o zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa;
 • sprawy o podział majątku wspólnego (w tym także osób żyjących w konkubinacie).

     Prawo mieszkaniowe

 • sprawy o eksmisję;
 • sprawy o zapłatę czynszu;
 • sprawy o zameldowanie i wymeldowanie;
 • sprawy o wstąpienie w stosunek najmu;doradztwo prawne przy kupnie i sprzedaży nieruchomości - analiza umów ze spółdzielniami i deweloperami.

      Prawo obrotu nieruchomościami

 • sprawy o zasiedzenie;
 • sprawy o naruszenie posiadania;
 • sprawy o ustanowienie drogi koniecznej;
 • sprawy o zniesienie współwłasności nieruchomości;
 • sprawy o wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości;
 • sprawy o ustanowienie służebności, w tym służebności przesyłu;
 • sprawy o kwestionowanie zasadności zmiany wysokości opłat za użytkowanie wieczyste.

     Prawo spółdzielcze i wspólnot mieszkaniowych

 • zaskarżanie uchwał wspólnot mieszkaniowych              i spółdzielni;
 • udział z głosem doradczym w zgromadzeniach właścicieli, walnych zgromadzeniach członków;
 • sprawy o nakazanie spółdzielni złożenia oświadczenia woli o przekształceniu spółdzielczego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności.

     Prawo celne

 • odwołania od decyzji celnych
 • zaskarżanie zajęcia, zatrzymanie towarów
 • procedury celne

gf  Obsługa prawna cudzoziemców

 • karty stałego i czasowego pobytu (zezwolenie                 na zamieszkanie, zezwolenie na osiedlanie się)
 • uzyskanie pozwolenia na pracę

     Prawo konsumenckie

 • spory na tle umów kredytowych, pożyczek, ochrona przed lichwą;
 • klauzule abuzywne (niedopuszczalne zapisy w umowach z konsumentami);
 • dochodzenie należności konsumenckich, roszczeń      z tytułu rękojmi, gwarancji i niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową;spory konsumenckie             z umów komisowych - sprawy o wady towaru nabytego     w komisie, ochrona konsumenta, roszczenia względem komisanta.

     Postępowanie egzekucyjne       i zabezpieczające

 • powództwa przeciwegzekucyjne;
 • zaskarżanie czynności komornika;
 • ochrona przed nieuzasadnioną egzekucją;
 • ustalanie i poszukiwanie majątku dłużnika;
 • ochrona interesów dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym;
 • udział w postępowaniu egzekucyjnym po stronie wierzyciela;
 • ochrona byłych małżonków, spadkobierców lub wspólników przed egzekucją;
 • ochrona osób trzecich, których rzeczy zostały zajęte przy okazji egzekucji z obcego majątku