Kontakt

Kancelaria Adwokacka Adwokat Anna Maria Burska
ul. Bystrzycka 16,
91-728 Łódź
tel. 664 365 410
e-mail: annaburska@gambi.pl

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania

Kancelaria Adwokat Anny Marii Burskiej z Łodzi świadczy profesjonalną pomoc w uzyskaniu odszkodowania, z tytułu:

 1. uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia;

 2. utraty zdolności do pracy zarobkowej;

 3. śmierci osoby bliskiej;

 4. utraty lub uszkodzenia mienia np. samochodu;

do których doszło na skutek wypadku:

 • komunikacyjnego;

 • w pracy;

 • w rolnictwie;

 • w szkole lub przedszkolu, a także podczas kolonii i innych zorganizowanych wyjazdów;

 • w domu pomocy społecznej, szpitalu;

 • w innych miejscach użyteczności publicznej;

lub w wyniku:

 • błędu lekarskiego;

 • zakażenia wewnątrzszpitalnego;

 • innego zawinionego działania sprawcy zdarzenia.

Rodzaj roszczeń, o zapłatę których Kancelaria może wystąpić w imieniu osoby poszkodowanej, zależy od rodzaju doznanej szkody oraz stanu faktycznego sprawy i może obejmować w przypadku:

 1. uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia:

  1. zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, ból, cierpienie;

  2. zwrot kosztów leczenia, w tym np. zakupu wózka inwalidzkiego, protez, leków, zabiegów rehabilitacyjnych, specjalistycznych badań, opieki;

  3. zwrot kosztów przystosowania mieszkania do szczególnych potrzeb poszkodowanego;

  4. zwrot utraconych dochodów;

  5. rentę na zwiększone potrzeby;

  6. rentę z tytułu zmniejszenia się zdolności poszkodowanego do zarobkowania lub jej całkowitej utraty.

 1. śmierci osoby bliskiej (rodziców, małżonka, dziecka, rodzeństwa, lub innej osoby z którą poszkodowany pozostawał w szczególnie bliskiej i zażyłej relacji np. konkubenta, narzeczonego):

  1. zadośćuczynienie za krzywdę doznaną na skutek śmierci osoby bliskiej;

  2. odszkodowanie z tytułu pogorszenia się sytuacji życiowej na skutek śmierci osoby bliskiej;

  3. rentę alimentacyjną;

  4. zwrot kosztów pogrzebu i wystawienia nagrobka.

 1. utraty lub uszkodzenia mienia, w tym pojazdu mechanicznego:

  1. odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie mienia;

  2. odszkodowanie za utratę wartości handlowej pojazdu;

  3. zwrot kosztów holowania;

  4. zwrot kosztów wynajęcia pojazdu zastępczego;

  5. zwrot utraconych dochodów, jeżeli mienie używane było do prowadzenia działalności gospodarczej

Kancelaria Adwokat Anny Marii Burskiej świadczy również usługi w zakresie dochodzenia roszczeń od ubezpieczycieli na podstawie dobrowolnych umów ubezpieczeń np. AC, NNW, polis na życie lub na wypadek choroby.

Prowadzenie danej sprawy obejmuje:

 • reprezentację Klienta na etapie postępowania przed ubezpieczycielem, w tym również zgłoszenie szkody, o ile poszkodowany nie uczynił tego wcześniej;

 • reprezentację Klienta na etapie postępowania sądowego, w przypadku niesatysfakcjonującego zakończenia postępowania przed ubezpieczycielem.